Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI és RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT A CSATLAKOZÓ MUNKAHELYEK SZÁMÁRA

Preambulum:
A TEAM Rekreáció Kft. kiemelt törekvése, eszközt nyújtson arra, hogy a résztvevő vállalatok pontos képet kaphassanak munkavállalóik egészségi állapotáról, ezáltal munkaszervezetük egészének fittségi állapotáról.

Szervező:
Jelen részvételi szabályzatban bemutatásra kerülő adatgyűjtési program (a továbbiakban: Adatgyűjtés) szervezője a TEAM Rekreáció Kft. (1024 Budapest Margit körút 11 félemelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-881227, adószáma: 23955987-2-41).
A Program időtartama alatt jelen szabályzat hozzáférhető minden csatlakozó Munkáltató és résztvevő számára a Legfittebb Munkahely hivatalos weboldalán: www.legfittebbmunkahely.hu.
Az Adatgyűjtés időtartama:
- Kezdőnap: 2017. június 1.
- Zárónap: 2017. szeptember 29.

Az Adatgyűjtés résztvevői (a továbbiakban: Résztvevő)
A Kérdőívet bármely hozzáféréssel rendelkező természetes személy kitöltheti és visszaküldheti a TEAM Rekreáció Kft. részére. A hozzáférést a TEAM Rekreáció Kft. biztosítja, melyet a Kitöltőhöz a Munkáltató juttat el. Az Adatgyűjtésben nem vehetnek részt a TEAM Rekreáció Kft. munkavállalói és azok hozzátartozói, továbbá az Adatgyűjtés szervezésében közreműködő szerződött partnerek dolgozói, illetve azok hozzátartozói.
Jelen részvételi és játékszabályzat alapján „hozzátartozónak” minősülnek a Ptk. 8.1.§ 2.) pontjában felsorolt személyek.

Az Adatgyűjtés kérdőíve (a továbbiakban: Kérdőív):
A Kérdőív egymástól egyértelműen elkülönülő I., II., III. és IV. kérdésblokkból, egy opcionális nyereményjáték szekcióból, valamint egy Adatkezelési nyilatkozatból áll. A kérdőív elektronikus kérdőív, jelen Adatgyűjtés során annak papír alapú változata nem létezik.

Az Adatgyűjtés módszertana:
- Online megkérdezés e-mail-ben megküldött önkitöltős kérdőívvel: A TEAM Rekreáció Kft. e-mail üzenetben megküldi azon csatlakozó Munkáltatók képviselői részére a Kérdőív kitöltésére vonatkozó felhívását, és a kérdőív hozzáférési adatait, akik a www.legfittebbmunkahely.hu honlapon csatlakoznak a Programhoz, vagy személyes megkeresés során jelezték a csatlakozás szándékát.

Az Adatgyűjtésben való részvétel feltételei:
Az Adatgyűjtésben a bármelyik minimum 7 munkavállalóval rendelkező, magyarországi székhellyel rendelkező Munkáltató részt vehet. A munkavállalók számára a Kérdőív kitöltése önkéntes.
Egy adott munkavállalóhoz kapcsolódóan kizárólag egy Kérdőív tölthető ki. Mivel a kérdéssor kitöltése anonim módon zajlik, a kérdőívek regisztrációja IP cím alapján történik, egy IP címről egy Kérdőív tölthető ki.
A Kérdőívet a Kitöltők legkésőbb 2017. szeptember 29-éig küldhetik vissza a TEAM Rekreáció Kft. részére.

Az Adatgyűjtés nyereményei:
A Kérdőív maradéktalan kitöltését és határidőben történő visszaküldését a TEAM Rekreáció Kft. sorsolt nyereményekkel jutalmazza. Azok között a Kitöltők között, akik maradéktalanul megválaszolják a Kérdőív I., II., III. és IV. részének kérdéseit, valamint a nyereményjáték szekcióban helyesen válaszolnak meg egy tudásalapú kérdést, megfelelő azonosítót és későbbi jelszót is megadnak, továbbá elfogadják az Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat, az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
o 50 db 8 alkalmas Sportkártya
Alternatív nyeremény választására nincs lehetőség. A nyeremények más termékre/szolgáltatásra nem cserélhetők és készpénzre sem válthatók át. A nyeremények utáni járulékokat a TEAM Rekreáció Kft. fizeti meg.

Nyereménysorsolás:
A Nyereménysorsolásra 2017. november30-án, csütörtökön kerül sor, a TEAM Rekreáció Kft. 1024 Budapest Margit krt. 11 félem./1 szám alatt található székhelyén.
A Nyereménysorsolás online randomizálással történik, az elektronikus úton legkésőbb 2016. szeptember 29-én 24:00 óráig a sikeresen visszaérkező, a sorsolási feltételeknek megfelelő Kérdőíveket együttesen tartalmazó, kifejezetten erre a célra összeállított résztvevői adatbázisból.
A sorsolás nyerteseit a TEAM Rekreáció Kft. a www.legfittebbmunkahely.hu weboldalon hirdeti ki az azonosítók közlésével 2017. december 1-jéig. A nyerteseket végül az azonosítókhoz párosított jelszó kérésével azonosítja be.
A nyereménysorsolás nyertesei kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele érdekében, ezért 168 órán belül kötelesek e-mailben jelentkezni az info@legfittebbmunkahely.hu címen és a kérdéssor kitöltése során megadott jelszóval azonosítani magukat. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, úgy a nyeremény a továbbiakban már nem vehető át. Az átvétel elmaradásából fakadóan a TEAM Rekreáció Kft-t semmilyen felelősség nem terheli.Adatkezelés:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a Szervező és közreműködő partnere kezelik és dolgozzák fel a Kitöltők személyes adatait.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Kitöltőket tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés a személyes hozzájárulásukon alapul, melyről megfelelő tájékoztatást jelen játékszabályban olvastak és elfogadnak.
Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott hozzájárulása. A Felmérésben való adatok megadásával a résztvevők hozzájárulnak a jelen szabályzatban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez.
Jelen játékszabályzatban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a TEAM Rekreáció Kft. felel, kötelezettséget vállal a törvényben rögzített kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére. Adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult:
• TEAM Rekreáció Kft. (1024 Budapest Margit körút 11 félemelet 1.)
• Socialize Kft. (1023 Budapest, Ürömi utca 48.)
• dr. Szabó Ágnes
Az adatkezelés időtartama: folyamatos.
A Kitöltő által megadott adatokat az Adatkezelő harmadik személy tudomására nem hozza, nem továbbítja.
Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezik. Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága felé, nyilvántartásba került, nyilvántartási azonosító száma NAIH-70887/2013.
TEAM Rekreáció Kft. kötelezi magát arra, hogy a Legfittebb Munkahely Programmal kapcsolatosan, annak eredményeképpen, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon tényt, körülményt, információt, adatot, amely a másik Félre, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik, minden körülmény között korlátlan ideig megőrzik, függetlenül attól, hogy azokat az csatlakozó Munkáltató üzleti titoknak minősíti vagy sem.
A TEAM Rekreáció Kft. egyúttal kötelezettséget vállal arra is, hogy az ilyen információkat sem a Felmérés időbeli hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé. A Felek az információkat kizárólag a Felmérés értékeléséhez, az ehhez szükséges mértékben használják fel.Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ, amely
a) amely köztudomású,
b) amelyet nem a Program részvételi szabályának megsértésével hoztak nyilvánosságra;
c) amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a másik Fél birtokában volt már azelőtt, hogy azt a nyilvánosságra hozó Féltől megkapta volna;
d) amelyet a használó Fél olyan harmadik Féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg, vagy hozta létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom;
e) amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga hozott létre; vagy
f) amelyet az adott Félnek – jogszabályban meghatározott – kötelessége átadni az illetékes hatóság számára.
A TEAM Rekreáció Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a Legfittebb Munkahely Programmal összefüggésben átadott, személyes vagy egyéb adatot tartalmazó listát, regisztert, illetve az ezzel kapcsolatos adatokat, információkat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2001. évi CXII. törvény, valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően kezelik és sem a Felmérés időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a Szerződésben foglalt jogviszonytól eltérően, a másik Fél engedélye nélkül, saját, valamint harmadik személyek érdekében nem használják fel, harmadik személyek számára nem teszik elérhetővé, azzal egyéb módon sem élnek vissza.
A csatlakozni kívánó Munkáltatók kötelezik magukat arra, hogy a jelen 3. pontban foglalt kötelezettségeiket tagjaikkal, munkavállalóikkal betartatják.

Egyéb tudnivalók:
Az Adatgyűjtésben résztvevő Munkáltató a jelen Jelentkezési űrlap kitöltésével és visszajuttatásával automatikusan elfogadja a jelen szabályzatban szereplő feltételeket. A TEAM Rekreáció Kft. fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy akár előzetes nyilvános bejelentés és időbeli korlátozás nélkül jelen szabályzat módosításának www.legfittebbmunkahely.hu honlapon való közzétételével az Adatgyűjtés feltételeit (különösen annak időtartamát, a nyeremények mennyiségét, típusát, a részvételre jogosultak körét stb.) megváltoztassa, illetőleg az Adatgyűjtést a jelen szabályzatban meghirdetett időpontot megelőzően bejezetté nyilvánítsa.
A TEAM Rekreáció Kft. a nyereményre való jogosultság megállapítása, a nyeremény érintett részére való eljuttatása vonatkozásában minden jogot fenntart magának, mindezekre vonatkozóan bármiféle jogi út igénybevételét kizárja.
A Programhoz csatlakozó Munkáltatók a Jelentkezési űrlap kitöltésével és jelen szabályzat elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a TEAM Rekreáció Kft. a Legfittebb Munkahely Program hivatalos weboldalán és egyéb marketing anyagain a Program népszerűsítése céljából felhasználhassa, időbeli, területi, méretbeli megkötés nélkül, minden egyéb korlátozás nélkül, mely – többek között - magában foglalja különösen az alábbiakat:

• internetes oldalon,
• közösségi médiában
• nyomtatott felhasználás keretében, nyomdai és sajtó anyagokon
• elektronikus felhasználás keretében nyomdai és sajtó anyagokon
• kreatív nyomtatott és elektronikus reklámanyagként történő felhasználás;

Továbbá a csatlakozó Munkáltatók kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha valamely kategória első helyezettjeként végeznek úgy nevüket, logójukat és helyezésüket a TEAM Rekreáció Kft. kifejezetten használhatja a Program népszerűsítése céljából időbeli, területi, méretbeli megkötés nélkül, minden egyéb korlátozás nélkül, mely – többek között - magában foglalja különösen az alábbiakat:
• internetes oldalon,
• közösségi médiában
• nyomtatott felhasználás keretében, nyomdai és sajtó anyagokon
• elektronikus felhasználás keretében nyomdai és sajtó anyagokon
• kreatív nyomtatott és elektronikus reklámanyagként történő felhasználás; Legfittebb Munkahely Program eredményeinek


Kapcsolat:
Az Adatgyűjtéssel kapcsolatban a TEAM Rekreáció Kft. részletes információt biztosít vonalán az info@legfittebbmunkahely.hu email címén.

Felelősség kizárása
A Szervezőnek nem áll módjában a megadott adatok helyességét ellenőrizni, ezért amennyiben a résztvevő hibásan vagy hiányosan adja meg azonosító adatait, és ez akadályozza személyazonosságának kétséget kizáró megállapítását, a nyereményre nem válik jogosulttá, a Kitöltők az általuk szolgáltatott hibás, ill. hiányos adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik.
Amennyiben a résztvevő valótlan adatokat bocsát a Szervező rendelkezésére, az ebből eredő kárfelelősség a résztvevőt terheli.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Felmérésben való részvétel során. A nyereményekhez kapcsolódóan a Szervezőnek a postázáson kívül nincsenek további költségei.